Statuten

Definities :

- BLOSO : commissariaat-generaal voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie.
- AV : de Algemene vergadering van de VKF vzw
- Stijlgroepen : VKF is gegroeid vanuit verschillende bestaande karategroeperingen, die inzake visie en organisatie in meer of mindere mate verschillen. Alhoewel het een doelstelling is van VKF om deze groeperingen naar elkaar te laten toegroeien, hebben ze op dit ogenblik nog steeds enige specificiteit die zij willen beschermd zien. Deze groeperingen worden hierna stijlgroepen genoemd.

Artikel 1 : Rechtsvorm.
De federatie werd opgericht als entiteit met rechtspersoonlijkheid meer in het bijzonder als vereniging zonder winstoogmerk, hierna v.z.w. genoemd.

Artikel 2 : Naam.
De vereniging zonder winstgevend doel draagt de naam : Vlaamse Karate Federatie, hierna VKF genoemd.

HOOFDSTUK I : ALGEMEEN

Artikel 3 : Zetel.
De zetel van de vereniging is gevestigd in de Tarbotstraat 1 – 9000 Gent in het gerechtelijk arrondissement Gent.

Artikel 4 : Doel.
Het doel van de vereniging is bij te dragen tot de vooruitgang van de niet‑betaalde karatebeoefe­ning door het verspreiden en het ontwikkelen van amateurkaratebeoe­fening in de zuivere zin van het woord, en door het verenigen van de karateclubs die beantwoorden aan het decreet van 13 juli 2001 houdende erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties.

Artikel 5 : Opvattingen.
Het is de leden van de vereniging niet toegelaten politieke of godsdienstige bedrijvigheden uit te oefenen in de VKF in het kader van de promotie van de karatebeoefening.
Aan de vereniging en haar leden wordt alle onderscheid verboden van godsdienst, ras, huidskleur, taal, nationaliteit, geslacht en filosofische of politieke opvattingen.
Het karate mag ten behoeve van geen enkele van de hierboven aangehaalde opvattingen gebruikt worden.

Artikel 6 : Duur.
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, maar kan op elk ogenblik ontbonden worden. Ingeval van ontbinding zal haar eventueel patrimonium conform art.26 worden overgedragen.

HOOFDSTUK II : LEDEN

Artikel 7 : Leden.
Het aantal leden is onbeperkt maar mag niet minder dan zes bedragen.
Kunnen lid worden van de federatie, alle karateclubs die beantwoorden aan het decreet van 13 juli 2001 houdende erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Sportfederaties.

Artikel 8 : Hoe lid worden?
Iedere club die wenst lid te worden moet voorgedragen worden door de helft van de VKF bestuurders.
De raad van bestuur beslist over de aanvraag om lid te worden. Hiervoor is een meerderheid van 4/5 binnen de raad van bestuur vereist. Bij weigering moet de beslissing gemotiveerd zijn. De beslissing wordt per aangetekende zending ter kennis gebracht aan de betrokken club.

Artikel 9 : Bijdrage.
Een jaarlijkse bijdrage kan aan de leden worden gevraagd. Dit bedrag mag echter 75 Euro niet overschrijden.

Artikel 10 : Ontslag van een lid.
De leden kunnen ontslag nemen door een aangetekend schrijven te richten aan de raad van bestuur.
Elk lid dat de door hem verschuldigde bedragen niet betaalt of dat handelt tegen de richtlijnen van het Huishoudelijk Reglement, wordt als ontslaggevend beschouwd.
Het ontslag wordt door de raad van bestuur bekrachtigd en wordt van kracht vanaf de datum van deze beslissing. Deze beslissing wordt per aangetekende zending meegedeeld aan de betrokken club.
Beroep is niet mogelijk.

Artikel 11 : Uitsluiting.
De uitsluiting van een lid zal slechts wegens uitzonderlijke ernstige redenen voorgesteld kunnen worden aan de Algemene vergadering. De Algemene Vergadering oordeelt over de ernst van de redenen.
Het voorstel tot uitsluiting gebeurt door de Raad van Bestuur of door één vierde van de leden van de vereniging.
Alleen de Algemene vergadering is bevoegd om de uitsluiting van een lid uit te spreken.
De uitsluiting zal op de dagorde van de vergadering moeten vermeld zijn, en zal slechts uitgesproken kunnen worden bij meerderheid van twee derden der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Het lid waarvan de uitsluiting voorgesteld wordt, moet door de Algemene Vergadering gehoord worden. Indien het niet verschijnt, kan de Algemene Vergadering zich geldig uitspreken over dit voorstel tot uitsluiting indien het lid, tenminste acht dagen voor de Algemene Vergadering, bij aangetekende brief gewaarschuwd werd met melding van het voorstel tot uitsluiting en van haar gronden.
De uitgesloten of ontslaggevende leden of hun rechthebbenden hebben geen enkel recht op het vermogen van de vereniging en kunnen geen terugvordering doen voor reeds gestorte bijdragen.

HOOFDSTUK III : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12 : Bijeenroeping.
Jaarlijks wordt de Statutaire Algemene Vergadering gehouden in het eerste jaarkwartaal.
Een Bijzondere AV wordt samengeroepen op vraag van minstens één vijfde van de leden.
De uitnodigingen worden door de Raad van Bestuur minstens acht kalenderdagen voor de vergadering verzonden, of gepubliceerd in het tijdschrift van de vereniging. De uitnodigingen bevatten de agenda.

Artikel 13 : Bevoegdheid.
Zij heeft de bevoegdheden die haar worden toegekend door Art. 4 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd bij Wet van 2 mei 2002.

Artikel 14 : Samenstelling en stemrecht.
De AV wordt samengesteld uit alle leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.
Op de AV worden de leden vertegenwoordigd door vertegenwoordigers die aangeduid worden door de leden-clubs.
Per schijf van 500 individuele leden wordt 1 vertegenwoordiger aangeduid.
Een vertegenwoordiger kan, door middel van een getekende volmacht, zijn vertegenwoordiging op de AV delegeren naar een andere vertegenwoordiger in de AV.

Artikel 15 : Beslissing.
De AV kan enkel een beslissing nemen indien binnen elke stijlgroep de meerderheid van de aanwezige vertegenwoordigers akkoord gaat met deze beslissing. In elk ander geval is geen beslissing mogelijk.

Artikel 16 : Publicatie van besluiten.
De besluiten, genomen door de AV, worden in een proces‑verbaal vermeld en overgeschreven in een register, getekend door de voorzitter en secretaris. Op aanvraag kan ieder lid ervan kennis nemen.
Bovendien, en in de mate waarin de geldende middelen van de vereniging zulks toelaten, zal het proces‑verbaal, onder vorm van omzendbrief aan alle aangesloten clubs gezonden worden.
De beslissingen die betrekking hebben op derden zullen per brief ter kennis gebracht worden van de belanghebbende derden.

HOOFDSTUK IV : RAAD VAN BESTUUR

Artikel 17 : Bevoegdheid.
Elke bevoegdheid die niet door deze Statuten en de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd bij wet van 2 mei 2002 aan de Algemene Vergadering is voorbehouden behoort tot deze van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur heeft de meest volstrekte bevoegdheid om het doel van de vereniging te behartigen.
De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.
De bestuurders treden op als college.

Artikel 18 : Huishoudelijk Reglement.
Het bestuur van de VKF wordt geregeld door de Statuten en het Huishoudelijk Reglement . Geen enkele bepaling van het Huishoudelijk Reglement mag strijdig zijn met de Statuten.
Het opstellen en wijzigen van het Huishoudelijk Reglement valt onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Artikel 19 : Ontheffing.
De jaarrekening wordt ter ontheffing voorgelegd aan twee rekeningnazichters‑leden aangeduid door de AV.
Verantwoording door de Raad van Bestuur wordt ter ontheffing afgelegd op de AV.

Artikel 20 : Installatie - ontslag.
Elke AV installeert een nieuwe Raad van bestuur
Beide stijlgroepen hebben een gelijk aantal bestuurders in de Raad van bestuur VKF, met een minimum van twee en een maximum van vijf per stijlgroep.
Mandaten binnen de Raad van bestuur worden enkel toegewezen door de Raad van bestuur.
Mandaten binnen de Raad van bestuur vervallen bij elke installatie van een nieuwe Raad van bestuur.
Mandaten binnen de Raad van bestuur eindigen automatisch na elke algemene vergadering.
De bestuurders kunnen ontslag nemen door een aangetekend schrijven aan de raad van bestuur. Bestuurders kunnen te allen tijde door de AV afgezet worden.

Artikel 21 : Stemrecht.
De raad van bestuur VKF kan enkel een beslissing nemen indien binnen elke stijlgroep de meerderheid van de aanwezige vertegenwoordigers akkoord gaat met deze beslissing. In elk ander geval is geen beslissing mogelijk. Enkel in de gevallen expliciet overeengekomen kan hiervan afgeweken worden.
Een bestuurder kan, door middel van een getekende volmacht, zijn vertegenwoordiging op de vergadering van de raad van bestuur delegeren naar een andere VKF bestuurder.
De bestuurders vervullen hun mandaat onbezoldigd.
De raad van bestuur kan voor zijn bevoegdheden één of meerdere personen hiertoe mandateren.

Artikel 22 : Afzetting.
De afzetting van een bestuurder gebeurt door de Algemene Vergadering die beslist zoals voor een statutenwijziging.

Artikel 23 : Aansprakelijkheid bestuurders.
De bestuurders nemen, in de uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zij zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

HOOFDSTUK V : DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 24 : Briefwisseling.
Uitgaande geschriften die niet gezamenlijk ondertekend zijn door zowel voorzitter als secretaris-generaal, verbinden de VKF op geen enkele manier, en kunnen enkel beschouwd worden als persoonlijke standpunten van diegene die ondertekent. Enkel de Raad van bestuur kan op expliciete wijze afwijkingen op deze regel toestaan.
Elke gemandateerde binnen de Raad van bestuur kan zijn mandaat, maar niet zijn titel, delegeren aan een andere bestuurder van dezelfde stijlgroep.

Artikel 25 : Boekjaar – boekhouding.
Het boekjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december van datzelfde jaar.
De boekhouding wordt gevoerd volgens de bepalingen van artikel 17 van de Wet van 27 juni 1921, gewijzigd bij wet van 2 mei 2002.
Financiële verrichtingen die niet gebudgetteerd werden vereisen een expliciete goedkeuring van de raad van bestuur VKF.

Artikel 26 : Ontbinding.
Bij de ontbinding van de vereniging wordt het patrimonium overgemaakt aan één of meerdere vzw’s met gelijkaardig doel.

Artikel 27 : Algemeen.
Alle andere door onderhavige statuten niet geregelde punten worden geregeld overeenkomstig de wet omtrent de vereniging zonder winstgevend doel, het decreet houdende erkenning en subsidiëring van de Vlaams sportfederaties, het decreet houdende vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar en het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening.

Artikel 28 : Volmacht.
De raad van bestuur heeft de meest uitgestrekte machten om de vereniging te beheren en te besturen. Hij kan onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht alle andere machten die voortvloeien uit de wet of de statuten, alle akten en contracten stellen en afsluiten; minnelijke schikkingen treffen; alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of met hypotheek bezwaren; leningen afsluiten; huurcontracten van om het even welke duur afsluiten; legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden; aan alle rechten verzaken; alle machten verlenen aan door hem aangewezen mandatarissen die al dan niet lid zijn ; de vereniging in rechte vertegenwoordigen zowel als eiser als verweerder.
Hij mag ook het personeel van de vereniging benoemen en herroepen; alle sommen en waarden innen; alle in bewaring gegeven sommen en waarden opvragen; rekeningen openen bij de banken of het postchequeambt; op voornoemde rekeningen alle verrichtingen doen zoals het opvragen van gelden door uitgifte van cheques, overschrijving- of transferorders of elk ander betalingsmandaat; een banksafe in huur nemen; alle door de vereniging verschuldigde sommen betalen; bij de post, de douane, de spoorwegmaatschappij alle al dan niet aangetekende of verzekerde brieven, telegrammen en collo afhalen; alle postwissels of postassignaties of kwijtingen innen.
De raad van bestuur kan één of meerdere personen hiertoe mandateren.
De voorzitter en de secretaris-generaal samen van de Raad van Bestuur zijn gemachtigd volmacht te verlenen om op de post alle briefwisseling af te halen, het bedrag van de postwissels, van de postassignaties, wissels, kwijtschriften en alle andere waarden te ontvangen en daarvoor geldig kwijting of aftekening te geven.