Ethisch sporten
In 2019 heeft de VKF, in samenwerking met de Gezond- en Ethische commisise, een integriteitsbeleid op poten gezet betreft de individuele integriteit van onze sporters.

De VKF engageert zich om een beleid op te maken en op te volgen waarin de focus gelegd wordt op de individuele integriteit van haar individuele leden.
De VKF wil een gezonde portie aandacht schenken aan de ‘integriteit’ zonder dat dit ten koste gaat van de sport en de wil om trainer te worden. De VKF is er zich van bewust dat een continue opvolging en sensibilisering noodzakelijk zijn.

De VKF zet de stap om een duidelijk preventief en reactief beleid op punt te stellen waar we de nodige ondersteuning zullen voorzien voor de clubs onder de vorm van sensibilisatie, vorming en opvolging van dossiers.

De VKF raadt haar clubs aan om een aanspreekpersoon integriteit (API) te benoemen. Clubs en hun API’s kunnen steeds terecht bij de federatie-API. Deze laatste vormt de start van het klachtenmanagement.

De federatie-API wordt bijgestaan door de ‘gezond en ethische commissie’ (GES). De GES is verantwoordelijk in het opvolgen en adviseren van gezondheid- en ethische kwesties binnen de sport en/of meer specifiek binnen de karate.

De VKF spant zich in om haar beleid omtrent de individuele integriteit zoveel mogelijk samen te brengen met het tuchtrechtelijk systeem.
 
 
Dit ethisch beleid van de VKF is nooit een afgewerkt product en zal afhankelijk van de noden, mogelijke incidenten steeds aangepast worden in het verbeteren van de bescherming van de individuele integriteit van de karateka.
 
Het gebruik van de hij-vorm is louter een taalkundige benoeming en verwijst naar alle genders.


Ter ondersteuning van alle karateclubs heeft de VKF met informatie van ICES en Sensoa fiches uitgewerkt. Deze kunnen gebruikt worden in het opstellen van een clubvisie inzake integriteit. 
 

Meldpunt voor ongewenst gedrag

Ben je getuige of heb je zelf te maken met ongewenst gedrag van anderen? 
Merk je handelingen op tijdens de training die voor jou niet aanvaardbaar zijn? 

Aarzel niet! Praat erover!!!

Meldingen, klachten, onthullingen en vaststellingen kunnen vanuit het clubbestuur, de club API en de melder gemeld worden bij:

  • De federatie-API: Niki De Brucker // 09.248.03.00 // niki@vkf.be
  • Hulpverlening
  • Politie / Justitie

We raden de clubs aan indien er melding wordt gedaan bij de laatste 2 de federatie API hiervan op de hoogte te brengen.
 
De federatie API handelt niet alleen. Zij luistert naar de melding, klacht en vaststelling en geeft informatie over de mogelijke stappen. De API schat in overleg met derden (collega, GES-commissie, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK), 1712…) de ernst van de situatie in. Indien nodig licht zij de tuchtcommissie in.

1712! Voor iedereen die geweld meemaakt of getuige is van geweld...

Wil jij meehelpen om de drempel voor kinderen met autisme ook in jouw vereniging te verlagen?

Dan kan jij met deze brochure aan de slag!

Soms hebben kinderen en jongeren met autisme nood aan extra begeleiding. Kleine aanpassingen en wat persoonlijke aandacht maken een wereld van verschil. Elk kind is anders, ook de aanpak en tips zullen dus verschillen!
Verderop in deze brochure geven we toelichting bij bepaalde aspecten van autisme. We vertellen je dan ook hoe jij daar rekening mee kan houden. Na elke rubriek kunnen jij of de ouders de brochure personaliseren. Zo krijg je een ‘handleiding’ die voor elk kind en elke jongere met autisme weer anders kan zijn!